Core Members

Chaitali Koley

President

Rajiv Ranjan Thakur

Vice President

Abhishek Kumar

Secretary

Nitin Gupta

Treasurer

Saurav Saha

Joint Secretary

Manjeet Yadav

Coordinator

Sujaya Singha

Coordinator

Niraj Kumar

Coordinator

Sunil Kumar

Coordinator

Shantanu Acharya

Coordinator

Jaya A K

Coordinator

Malsawmdawngzeli

Coordinator

Yadav Vipulkumar

Coordinator


Management Team

Adi Shekhar

Ankur Tripathi

Neeraj Kumar

Manish Kumar Tiwari

Anish Ranjan Jha

Kuldeep Verma

Vanlalnunpuia Royte

Ajmera Dheeraj

Gorrupotu Bhargav

Rahul Kumar(EEE)

Ayush Yadav

Shiv Shambhu Kumar


Web Team

Akash Singh

Sunday Lalbiaknia

Sunil Kumar

Saurav Saha

Jereemi Bentham

Narayana Reddy

Shantanu Acharya